Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt:

Vantage: Vantage Solutions BV, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Landsmeer, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 59066679.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Vantage een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

Overeenkomst/Opdracht: iedere tussen Vantage en de Opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst waarmee Vantage zich heeft verbonden tot het verlenen van Diensten en/of de levering van, dan wel het gebruik van zaken, zoals Tests.

Diensten/Dienstverlening: alle in het kader van de Overeenkomst door of namens Vantage te verlenen Diensten en/of te verrichten werkzaamheden, waaronder diensten en werkzaamheden aangaande of in verband met Mediation, Coaching, Counseling en/of Trainingen.

Mediation: in het kader van een mediationovereenkomst bemiddelen bij conflicten en het trachten tot het beslechten daarvan met de hulp van een door Vantage aangewezen mediator of bemiddelaar.

Coaching: het in het kader van een coachingsovereenkomst door of namens Vantage begeleiden van de Opdrachtgever in een leerproces om het functioneren te verbeteren.

Consulting en advies: het in het kader van een consulting- en adviesovereenkomst ondersteunen en begeleiden van de Opdrachtgever en/of diens personeel ten aanzien van uiteenlopende werkgerelateerde vraagstukken of overige bedrijfsvraagstukken.

Trainingen: het in het kader van een trainingsovereenkomst instrueren van de Opdrachtgever of door hem aangewezen derden ten einde te informeren over hoe om te gaan met conflictherkenning en basale interventietechnieken, dan wel accreditatie als bedoeld in artikel 10 van deze algemene voorwaarden.

Test: iedere in het kader van de Overeenkomst digitaal, dan wel anderszins aan de Opdrachtgever beschikbaar gesteld schriftelijk onderzoek, bijvoorbeeld ter evaluatie van eigenschappen of problemen van persoonlijke, dan wel organisatorische aard.

Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.

Artikel 2 Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Diensten van Vantage en iedere tot stand gekomen Overeenkomst. Voor het gebruik van op de Website aangeboden tests, scans, andere producten, diensten en voorzieningen zijn de “Gebruiksvoorwaarden Vantage Solutions BV” van toepassing. De laatstbedoelde en de onderhavige voorwaarden kunnen naast elkaar van toepassing zijn en sluiten elkaar niet van toepasselijkheid uit.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene of andersluidende voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Artikel 3 Aanbod en totstandkoming van overeenkomsten

 1. Elk aanbod van Vantage is vrijblijvend. Vantage is nimmer verplicht een Opdracht te aanvaarden.
 2. Kennelijke fouten en vergissingen in het aanbod van Vantage, binden hem niet.
 3. Aan een aanbod van Vantage dat gebaseerd is op door de Opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. De Overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de Opdrachtgever afwijkt van het aanbod van Vantage, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Vantage anders aangeeft.
 5. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst (mede) namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die Overeenkomst.

Artikel 4 Derden

 1. Vantage is steeds bevoegd de uitvoering van de Diensten geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 2. De rechten jegens de opdrachtgever, evenals de verplichtingen van Vantage uit de Overeenkomst gelden ook ten behoeve van c.q. voor de door Vantage ingeschakelde derden.

Artikel 5 Termijnen

Alle vermelde uitvoerings- en (op)leveringstermijnen betreffen te allen tijde indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Vantage treedt niet eerder in dan nadat de Opdrachtgever Vantage Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling hij Vantage een redelijke termijn stelt waarbinnen de Overeenkomst alsnog kan worden nagekomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

Artikel 6 Algemene verplichtingen van partijen

 1. Vantage verbindt zich ertoe elke Overeenkomst naar beste naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Vantage verbindt zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis en kan nimmer instaan voor de resultaten die de Opdrachtgever met het aangaan van de Overeenkomst beoogde te behalen. Voor al dan niet behaalde resultaten in verband met de uitvoering van zijn Diensten, draagt Vantage geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Vantage aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in verband met een doen of nalaten door de Opdrachtgever of derden naar aanleiding van door of namens Vantage verstrekt advies, verstrekte instructies, aanbevelingen en overige informatie. Voor toepassing van alle door of namens Vantage verstrekte informatie, is uitsluitend de Opdrachtgever verantwoordelijk. De Opdrachtgever vrijwaart Vantage van al zijn aanspraken en aanspraken van derden ter zake.
 3. De Opdrachtgever staat ervoor in dat alle personen, waaronder voor zover relevant, hijzelf, alsmede de personen die door de Opdrachtgever bij de uitvoering van de Diensten worden betrokken, zoals zijn werknemers, tijdig voor de uitvoering van Opdrachten ter beschikking van Vantage staan.
 4. Indien en voor zover de uitvoering van de Overeenkomst geschiedt op locatie van de Opdrachtgever of een andere door hem aangewezen locatie, staat hij ervoor in dat Vantage zijn Diensten kan uitvoeren in een daarvoor geschikte ruimte.
 5. Indien en voor zover dit voor een behoorlijke opzet en uitvoering van de Opdracht benodigd is, is de Opdrachtgever, al dan niet op verlangen van Vantage, steeds gehouden zo spoedig als voor de uitvoering van de Overeenkomst is vereist, alle informatie, waaronder documenten, gegevens(bestanden) en rapportages, aan Vantage ter beschikking te stellen, op de door Vantage voorgeschreven wijze. Voorts dient de Opdrachtgever Vantage steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De Opdrachtgever neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren.
 6. Indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, is Vantage, onverminderd het bepaalde in artikel 12, gerechtigd alle daardoor te maken extra kosten aan de opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 7 Mediation

 1. De Overeenkomst met betrekking tot Mediation vangt aan nadat de partijen tussen wie een conflict bestaat beide mondeling of schriftelijk instemmen met de uitvoering van de mediationwerkzaamheden door of namens Vantage. Op verlangen van Vantage zullen partijen een mediationovereenkomst ondertekenen.
 2. Nadat de mediationovereenkomst tot stand is gekomen, vindt een intake plaats. De intake biedt voor de mediator de uitgangspunten voor het eerste mediationgesprek tussen de betrokken partijen (Intake- en Afsprakengesprek).
 3. Het Intake- en Afsprakengesprek, alsmede het vervolgtraject van de Mediation vindt plaats op de door Vantage of mediator voorgeschreven wijze, welke kan bestaan uit persoonlijke gesprekken, (digitale) huiswerkopdrachten en andere (digitale) communicatie. Voor de resultaten van Mediation zijn Vantage en de mediator afhankelijk van de inspanningen en bereidwilligheid van de betrokken partijen. Voor de resultaten van Mediation draagt zowel Vantage als de mediator geen enkele aansprakelijkheid.
 4. Het aanbod van Mediation vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijs- en kostenfactoren, waaronder begrepen kunnen zijn vaste pakketprijzen en bijkomende kosten, zoals reiskosten en kosten van materialen. Vaste pakketprijzen bieden aanspraak op bepaalde vooraf vastgestelde prestaties. Indien prestaties worden geleverd die niet bij de pakketprijzen zijn inbegrepen, worden de kosten daarvan gebaseerd op het door Vantage gebruikelijk gehanteerde uurtarief.

Artikel 8 Coaching

 1. Nadat de Overeenkomst met betrekking tot Coaching tot stand is gekomen, vindt een intake plaats.
 2. Coaching vindt plaats op de door of namens Vantage voorgeschreven wijze, welke kan bestaan uit persoonlijke interactie, (digitale) huiswerkopdrachten en andere (digitale) communicatie.
 3. Het aanbod van Coaching vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijs- en kostenfactoren, waaronder begrepen kunnen zijn vaste pakketprijzen en bijkomende kosten, zoals reiskosten en kosten van materialen. Vaste pakketprijzen bieden aanspraak op bepaalde vooraf vastgestelde prestaties. Indien prestaties worden geleverd die niet bij de pakketprijzen zijn inbegrepen, worden de kosten daarvan gebaseerd op het door Vantage gebruikelijk gehanteerde uurtarief.

Artikel 9 Consulting en Advies

 1. Voor Consulting en Advies wordt een “Vantage Consulting- en Adviesovereenkomst” afgesloten en biedt, voor zover dit contract daarin voorziet, ondersteuning voor de Opdrachtgever en het personeel binnen zijn organisatie of op elk mogelijk ander vlak als beschreven in de genoemde overeenkomst.
 2. Consulting en Advies beperkt zich tot de aard en reikwijdte zoals door Vantage omschreven in de in lid 1 genoemde Consulting- en Adviesovereenkomst.
 3. Het aanbod van Consulting en Advies vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijs- en kostenfactoren, waaronder begrepen kunnen zijn vaste pakketprijzen en bijkomende kosten, zoals reiskosten en kosten van materialen
 4. Voor Consulting- en Adviesdiensten is Vantage afhankelijk van de door betrokken partijen verstrekte informatie. Voor de resultaten voortvloeiende uit Consulting- en Adviesdiensten alsmede de beslissingen die de Opdrachtnemer neemt of voornemens is te nemen op grond van de door Vantage schriftelijk, mondeling, op elektronisch of op welke andere wijze dan ook gedeelde bevindingen, adviezen of gesignaleerde risico’s, draagt Vantage geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 10 Trainingen en accreditatie psychometrische tests

 1. Trainingen kunnen onder meer als onderwerp hebben conflictherkenning, interventietechnieken en accreditatie van professionals als voorwaarde voor het door de Opdrachtgever voor eigen professioneel gebruik aanwenden van door Vantage aangeboden psychometrische tests. De Opdrachtgever komt uitsluitend in aanmerking voor accreditatie indien de daartoe strekkende Training naar het oordeel van Vantage en volgens de door hem kenbaar gemaakte criteria met goed gevolg is afgelegd.
 2. Accreditatie als bedoeld in het vorige lid heeft een geldigheidsduur als in het aanbod daarvan is vermeld. Gedurende de geldigheidsduur van de accreditatie is de Opdrachtgever gerechtigd de al dan niet middels de website van Vantage aangeboden psychometrische test aan te wenden voor eigen professioneel gebruik. Het gebruiksrecht van de Opdrachtgever als hier bedoeld, houdt op te bestaan indien de geldigheidsduur van de accreditatie is verlopen, waarna de Opdrachtgever opnieuw een accreditatietraining dient te volgen om het gebruiksrecht te verlengen of opnieuw te doen aanvangen.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden Trainingen verzorgd op locatie van de Opdrachtgever en dient Vantage kosteloos gebruik te kunnen maken van alle redelijkerwijs benodigde zaken en voorzieningen die op locatie van de Opdrachtgever aanwezig zijn. De Opdrachtgever staat er voorts voor in dat de Training kan worden verzorgd in een daarvoor geschikte en exclusief voor de Training toegankelijke ruimte.
 4. Indien de Training wordt verzorgd op locatie van een derde, komen de kosten voor het betrekken van die locatie voor rekening van de Opdrachtgever, indien zulks uitdrukkelijk is overeengekomen.
 5. Trainingen worden in klassikale vorm aangeboden. De Opdrachtgever staat ervoor in dat alle medewerkers ten wiens behoeve de Overeenkomst is gesloten, op de overeengekomen tijd en plaats aanwezig zullen zijn, bij gebreke waarvan de uitvoering van de Overeenkomst niet behoeft te worden opgeschort. Indien desondanks opschorting plaatsvindt, is de Opdrachtgever gehouden de vertragings- en wachturen daardoor ontstaan, berekend aan de hand van het door Vantage gehanteerde uurtarief, aan Vantage te vergoeden.
 6. Trainingen kunnen kosteloos worden geannuleerd tot 15 dagen vóór aanvang daarvan. In geval van annulering binnen 15 dagen vóór de Training is de Opdrachtgever de volledige overeengekomen prijs verschuldigd.

Artikel 11 Tussentijdse annulering door de opdrachtgever bij coaching en mediation

 1. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst met betrekking tot Coaching of Mediation tussentijds annuleert, behoudt Vantage zich het recht voor betaling van de volledige overeengekomen prijs te vorderen. Indien de totaal verschuldigd wordende prijs, als ware Vantage de Overeenkomst volledig nagekomen, bij annulering van de Opdracht niet vaststaat, betekent dit dat Vantage vergoeding van het door hem aannemelijk te maken bezettingsverlies van de Opdrachtgever kan vorderen. Onverminderd het vorenstaande, komen in elk geval voor rekening van de Opdrachtgever, het honorarium van Vantage in verband met alle vóór de annulering reeds verleende Diensten, alsmede de gemaakte kosten en noodzakelijkerwijs nog te maken kosten.
 2. Indien de Overeenkomst met betrekking tot Coaching en Mediation na totstandkoming daarvan tussentijds wordt geannuleerd door de Opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dient die Opdrachtgever aan Vantage te vergoeden de reeds gemaakte en noodzakelijkerwijs nog te maken onkosten verbonden aan de uitvoering van de Opdracht.

Artikel 12 Opschorting en ontbinding

 1. Vantage is bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, de Overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Vantage ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Vantage gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de Opdrachtgever reeds genoegzame zekerheid voor de betaling(en) heeft gesteld.
 3. Voorts is Vantage gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. Tenzij dit hem niet kan worden toegerekend, komen alle in verband met de opschorting en/of ontbinding van de Overeenkomst door Vantage te maken extra kosten en geleden schade voor rekening van de Opdrachtgever.
 5. De Opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Vantage op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 6. Indien Vantage de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Opdrachtgever terstond opeisbaar.

Artikel 13 Overmacht

 1. Vantage is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien de nakoming van de Overeenkomst als gevolg van overmacht niet blijvend onmogelijk is, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort. Indien de nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen de partijen de Overeenkomst met directe ingang ontbinden.
 3. Indien Vantage bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Vantage gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk te factureren, als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 14 Honorarium en betalingen

 1. Het aanbod vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren, waaronder begrepen kunnen zijn, een uurtarief, een vaste prijs per Opdracht, al dan niet op basis van een staffelprijs en eventueel in het kader van de Overeenkomst te maken reis-, verblijfs- en andere kosten.
 2. Verrichte werkzaamheden of verleende diensten die niet bij het overeengekomen honorarium of de vooraf gespecificeerde kosten zijn inbegrepen, komen als meerwerk voor rekening van de Opdrachtgever. Aan kosten in verband met meerwerk is de Opdrachtgever niet eerder gebonden dan nadat hij heeft ingestemd met de uitvoering van het betreffende meerwerk.
 3. In geval de Overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan een jaar, is Vantage gerechtigd de overeengekomen tarieven jaarlijks per 1 januari te wijzigen conform het toepasselijke prijsindexcijfer van het CBS.
 4. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door of namens Vantage vermelde bedragen exclusief btw.
 5. Vantage is steeds gerechtigd volledige of gedeeltelijke vooruitbetaling van het overeengekomen honorarium en de overeengekomen kosten te vorderen. Vantage is niet eerder gehouden uitvoering te geven aan de Overeenkomst dan nadat vooruitbetalingen volledig zijn voldaan.
 6. Betalingen dienen te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn, op de door Vantage voorgeschreven wijze.
 7. In geval van liquidatie, toepasselijkheid van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever, zijn de vorderingen op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 8. Indien de Opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet tijdig nakomt, treedt het verzuim van rechtswege in zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag waarop het verzuim intreedt, is de Opdrachtgever over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de ten tijde van het verzuim geldende wettelijke rente indien de Opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 9. Alle redelijke kosten ter verkrijging van de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen, waaronder (buiten)gerechtelijke en executiekosten, komen voor zijn rekening.
 10. Vantage is gerechtigd de in het kader van de Overeenkomst van of vanwege de Opdrachtgever ontvangen, dan wel de door hem gegenereerde zaken, vermogensrechten, documenten en/of databestanden onder zich te houden totdat de Opdrachtgever alle aan Vantage toekomende vergoedingen heeft voldaan, tenzij afgifte daarvan moet geschieden terwijl de vordering op de Opdrachtgever nog niet opeisbaar is.

Artikel 15 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Vantage, draagt Vantage geen aansprakelijkheid voor enige schade die door de Opdrachtgever of derden in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst wordt geleden. Vantage draagt in het bijzonder geen aansprakelijkheid voor schade die krachtens het overige van deze algemene voorwaarden is uitgesloten of beperkt.
 2. De Opdrachtgever draagt de schade die het gevolg is van door hem onjuist of onvolledig verstrekte gegevens. Voorts is Vantage nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van het feit dat hij is uitgegaan van door derden onjuist of onvolledig verstrekte informatie.
 3. Voor zover Vantage bij totstandkoming van overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en derden bemiddelt, is Vantage bij dergelijke overeenkomsten geen partij en draagt hij geen enkele aansprakelijkheid in verband met tekortkomingen van deze derden.
 4. Adviezen, rapportages, testresultaten, instructies en overige informatie worden naar beste inzicht en vermogen samengesteld en verstrekt, doch bieden voor de Opdrachtgever geen garantie dat onvoorwaardelijk naar deze informatie kan worden gehandeld. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het handelen en nalaten door hem of een derde naar aanleiding van de door Vantage verstrekte informatie. Elke aansprakelijkheid van Vantage ter zake is uitgesloten.
 5. Vantage is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van Vantage bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: a) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt; b) de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Vantage aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Vantage toegerekend kunnen worden; c) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt.
 6. De aansprakelijkheid van Vantage is in elk geval beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Vantage betrekking heeft. Indien de Overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan 6 maanden, wordt de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin gelijk gesteld aan het bedrag dat de Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst voor de laatste zes maanden aan Vantage verschuldigd is geweest.
 7. Nimmer zal de aansprakelijkheid van Vantage meer belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de eventueel door Vantage afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, wordt uitgekeerd.
 8. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Vantage bedraagt één jaar.
 9. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Vantage, vrijwaart de Opdrachtgever Vantage van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, direct of indirect verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 16 Geheimhouding en privacy

 1. Tenzij de Opdrachtgever hiervoor toestemming geeft, of indien de aard of de strekking van de te verlenen Diensten zich tegen toepassing verzet, zal Vantage alle informatie die rechtstreeks verband houdt met (de onderneming of organisatie van) de Opdrachtgever geheimhouden.
 2. De Opdrachtgever is gehouden alle adviezen, kennis, kunde en documentatie die door Vantage in verband met de uitvoering van de Overeenkomst hem ter kennis is gekomen c.q. beschikbaar is gesteld, geheim te houden en uitsluitend te gebruiken ten behoeve van het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
 3. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door partijen is gemeld of indien dit uit de strekking van de informatie voortvloeit.
 4. De vorige leden zijn niet van toepassing indien een wettelijk voorschrift of gerechtelijke uitspraak één der partijen verplicht tot het verstrekken van de in dit artikel bedoelde gegevens aan derden.
 5. Partijen zijn gehouden de verplichtingen op grond van dit artikel op te leggen aan eventueel door hen in te schakelen derden. Voor specifieke Overeenkomsten kunnen uitdrukkelijk aanvullende geheimhoudingsclausules van toepassing zijn verklaard.
 6. Vantage behoudt het recht de door de uitvoering van de Overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie (over de onderneming of organisatie) van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. Vantage is voorts gerechtigd de bedrijfslogo’s en soortgelijke uitingen van de Opdrachtgever te gebruiken om op welke wijze dan ook voor derden kenbaar te maken dat de Opdrachtgever van de Diensten van Vantage gebruik heeft gemaakt.
 7. Alle door of vanwege de Opdrachtgever ontvangen persoonsgegevens worden verwerkt volgens de Wet bescherming persoonsgegevens en uitsluitend gebruikt ten behoeve van de uitvoering van Overeenkomsten, tenzij de Opdrachtgever toestemming heeft gegeven voor andersoortige verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 17 Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtgever zal te allen tijde de eigenaar blijven van alle materialen, waarvan Opdrachtgever eigenaar is (inclusief de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten) en die Opdrachtgever aan Vantage ter beschikking stelt.
 2. Vantage, dan wel zijn licentiegevers behouden zich alle rechten van intellectuele eigendom voor op de door hen vervaardigde en aan de Opdrachtgever verstrekte stukken, geleverde tests en overige informatie, waaronder rapporten, adviezen en werkwijzen.
 3. Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt onder “intellectuele eigendomsrechten” verstaan alle octrooirechten, auteursrechten, modelrechten, gedeponeerde modellen, merkenrechten, handelsnamen, domeinnamen, algoritmen, ontwerpen van gebruikersinterfaces, benchmarkgegevens, architectuur, knowhow, databankrechten, gebruiksmodellen, ongeregistreerde ontwerpen, software, websites, voorbereidend materiaal of andere industriële of intellectuele eigendomsrechten die ergens ter wereld kunnen worden uitgeoefend, ongeacht of zij geregistreerd zijn, en alle toepassingen, verlengingen en uitbreidingen hiervan.
 4. Na volledige betaling van alle daarvoor aan Vantage verschuldigde vergoedingen, verkrijgt de Opdrachtgever de gebruiksrechten van alle aan hem geleverde zaken, waaronder tests, Schriftelijke adviezen en rapportages. De Opdrachtgever mag deze zaken, onverminderd het bepaalde in het volgende artikel, downloaden, kopiëren, distribueren, wijzigen en daarvan afgeleide werken maken voor zover de strekking van de Overeenkomst daarin voorziet, met dien verstande dat Vantage of zijn licentiegevers alle intellectuele eigendomsrechten op deze zaken behouden. Vantage verstrekt de Opdrachtgever slechts een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, eeuwigdurende licentie om ook de door intellectuele eigendomsrechten beschermde elementen van de zaken te gebruiken voor zover de strekking van de Overeenkomst daarin voorziet. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behelst de Overeenkomst geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten of verstrekking van enige andere rechten of licenties aan de Opdrachtgever. Gebruik van door Vantage geleverde zaken is uitsluitend bestemd voor de eigen interne doeleinden van de Opdrachtgever, mits dergelijk intern gebruik niet bestaat in de directe of indirecte ontwikkeling van concurrerende producten en/of Diensten).
 5. Vantage verklaart het recht te hebben om de geleverde en te leveren zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking te stellen. Onverminderd het bepaalde in artikel 15 vrijwaart Vantage de Opdrachtgever van rechtsvorderingen van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door Vantage en/of zijn licentiegevers ontwikkelde zaken inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden, mits de Opdrachtgever: a) Vantage onverwijld Schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering; en b) de nodige volmachten verstrekt en zijn volledige medewerking verleent aan Vantage, alsmede Vantage de nodige informatie en andere medewerking verschaft die relevant kan zijn voor de behandeling van de rechtsvordering; en c) ermee instemt dat Vantage de volledige leiding heeft over elk verweer of schikking; en d) zich verre zal houden van enige openbare verklaring, discussie, schikkingsonderhandeling of schikkingsaanbod, noch op enige wijze enige schuld of fout zal erkennen, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Vantage.
 6. In geval als bedoeld onder lid 5 zal Vantage geheel naar eigen inzicht en met inachtneming van het bepaalde in het overige van dit artikel: a) voor de Opdrachtgever het recht verwerven om de zaken te blijven gebruiken; b) de zaken vervangen, of deze zodanig aanpassen dat zij niet langer inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden; of c) de door de Opdrachtgever aan Vantage betaalde bedrag(en) voor de betrokken zaken terugbetalen.
 7. Opdrachtgever garandeert dat hij geen handelingen verricht of nalaat of doet verrichten of nalaten die op enigerlei wijze: a) (de waarde van) de intellectuele eigendomsrechten op geleverde zaken vermindert of op negatieve wijze kan beïnvloeden; b) de reputatie van (een bedrijfsonderdeel van) Vantage op negatieve wijze kan beïnvloeden; c) aanleiding kan geven tot verwarring, misleiding of verkeerde associaties met zaken die niet door Vantage zijn geleverd, door het opstellen van rapporten die identiek zijn aan de rapporten van Vantage, of die op verwarrende wijze gelijkenis vertonen met die rapporten, dan wel op een andere wijze.
 8. Vantage behoudt zich het recht voor een voorlopige voorziening in te stellen jegens de Opdrachtgever bij overtreding van de bepalingen van dit artikel.

Artikel 18 Gebruik van tests

 1. De Opdrachtgever garandeert dat hij: a) alle door Vantage geleverde tests zal toepassen in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving, procedures en richtlijnen; b) geen afgeleide werken zal maken van (enig deel van) de tests, noch deze zal vervalsen, afspiegelen, heruitgeven, doorgeven, of distribueren in enige vorm of medium of op enige wijze, behalve voor zover in het kader van de Overeenkomst is toegestaan.
 2. De Opdrachtgever die als geaccrediteerde en professionele gebruiker (psychometrische) tests van Vantage afneemt, zal ervoor zorgdragen dat: a) hij de testresultaten zal gebruiken op een gepaste, professionele en ethisch verantwoorde manier, daarbij op gepaste wijze rekening houdende met de behoeften van degenen die betrokken zijn bij het testproces, de redenen voor het afnemen van de test, en de bredere context waarbinnen het testen plaatsvindt; b) elke persoon die tests toepast, beschikt over de benodigde vaardigheden om het testproces uit te voeren, alsmede over de kennis en het begrip van de tests en goed gebruik daarvan, die dit proces ondersteunen.
 3. Inbreuk door de Opdrachtgever op het betaalde in dit artikel, of een gegrond vermoeden daartoe, biedt Vantage het recht om, onverminderd de overige wettelijke aanspraken van Vantage, de accreditatie van de Opdrachtgever met onmiddellijke ingang in te trekken, zonder dat de Opdrachtgever enige aanspraak jegens Vantage geldig kan doen maken.

Artikel 19 Verbod indienstnemeing te werk gestelde personen

Gedurende de looptijd van de Overeenkomst, alsmede gedurende 12 maanden na beëindiging van de Overeenkomst, is het de Opdrachtgever verboden op enigerlei wijze een directe dienstbetrekking aan te gaan met door of namens Vantage te werk gestelde personen, dan wel daarbij bemiddelend op te treden. Zulks op straffe van een direct opeisbare boete van €5000 voor elke overtreding en een boete van €500 per week dat de overtreding voortduurt.

Artikel 20 Slotbepalingen

 1. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Vantage aangewezen om van geschillen kennis te nemen.