Selecteer een pagina

Disclaimer

De informatie zoals opgenomen op deze site is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden.

Door de veranderlijke aard van wet- en regelgeving en informatie in het algemeen en de intrinsieke risico’s van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de op deze site verstrekte informatie. De informatie op deze site mag niet worden beschouwd als professioneel advies. Wij raden u aan advies in te winnen bij een Vantage professional, voordat u beslist of handelt.

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze site verstrekte informatie, kan Vantage niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Vantage aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan door gebruikmaking van, vertrouwen in of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze site verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van Vantage sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
Vantage geeft geen enkele garantie met betrekking tot deze informatie, noch uitdrukkelijk, noch impliciet, daaronder mede begrepen -maar niet beperkt tot- garanties van prestatie, verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

Vantage geeft geen garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van het materiaal of de betrouwbaarheid van om het even welke adviezen, meningen, verklaringen of andere informatie die afgebeeld of verspreid worden via de site. U erkent dat om het even welk vertrouwen op om het even welke van deze meningen, adviezen, verklaringen, memoranda of informatie voor uw eigen risico zal zijn. Vantage behoudt zich het recht voor om om het even welke fouten of weglatingen in om het even welk deel van de site, naar eigen goeddunken, te verbeteren; Vantage mag om het even welke andere wijzigingen van de site, van het materiaal en van de in de site beschreven producten, programma’s, services of prijzen (indien aanwezig) om het even wanneer en zonder kennisgeving uitvoeren.

De informatie en het materiaal op de site, en de op de site beschikbare software, scans of testen worden “as is” geleverd, zonder om het even welke expliciete of impliciete vertegenwoordiging of garantie van om het even welke aard, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de garantie van verkoopbaarheid, niet-inbreuk of geschiktheid voor om het even welk bijzonder doel.

De sites van derden waarnaar op deze site hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Vantage beheerst, gemaakt en/of onderhouden. Vantage aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan als gevolg van (gebruik van) de inhoud van de gelinkte sites.

Deze site en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze site of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming Vantage.

Alhoewel Vantage al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om deze site virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven. Aansprakelijkheid voor virussen is uitgesloten. U wordt daarom geadviseerd alle op het internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u gebruik maakt van deze site.

Deze site en bepaalde diensten en producten die via deze site worden ontsloten zijn niet ontwikkeld en getest voor smartphones of mobiele telefoons en de goede werking hierop mag niet worden verondersteld.

De Site en de daarmee te ontsluiten diensten zijn ontwikkeld en getest voor Windows Internet Explorer versie 9.0 en hoger, Firefox versie 12.0 en hoger, Chrome versie 24.0 en hoger alsmede Apple OSX voor Safari versie 5.0 en hoger, Firefox versie 12.0 en hoger, Chrome versie 24.0 en hoger. Voor goede weergave is een schermresolutie van 1024x768 pixels noodzakelijk.

De inhoud van deze site is niet gericht op gebruik door bezoekers in een ander land en/of andere jurisdictie dan Nederland.